Gul_Kacmaz_Erk

20-21 ŞUBAT 2020 I YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ I YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ I İZMİR

 

Türkiye’de, İç Mimarlık Alanı’nda 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.

 

Bu amaçla,  İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün evsahipliğinde “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I” (2016) ve “İÇLİS-II I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” (2017), başarıyla hayata geçirilip tamamlanmıştır.

 

“İÇLİS-III I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-III”, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü evsahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi işbirliğinde, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir.

 

Sempozyumun amacı İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamının, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC’de, İç Mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanları, etkinliğe katılmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler, e-bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. Sunum, özet ve tam metin bildiri dili Türkçe veya İngilizce’dir.

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

Dr.Öğr.Üyesi Umut ŞUMNU (Başkent Üniversitesi)

1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra aynı fakültede yazdığı 1912 Galata Bridge as a Site of Collective Memory (Kollektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü) başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2012 yılında Between Being and Becoming: Idenity, Question of Foreignness and the Case of the Turkish House (Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Her iki lisansüstü çalışması da kitap olarak basıldı.

 

Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Theory and Event, International Studies in Philosophy, Doxa, Siyahi, Sanat Yazıları, Mimarlık, Ankara Araştırmaları Dergisi, Arredamento Mimarlık gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Birçok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. En son Kitabevi Yayınları’ndan Mimarlar ve Apartmanları: Ankara’da Konut/Barınma Kültüründen Örnekler adıyla bir kitap yayınladı.

 

2012-2014 yılları arasında TMMOB İçmimarlar Odası’nın merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü; İçmimar dergisinin 23-35. sayılarını çıkarttı; Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya ve Türkiye’de İçmimarlık ve İçmimarlar adlı derleme-kitaplarının editörlüğünü yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara’da Sivil Mimari Bellek Projesi’nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2014 yılında Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklendi. 2015 yılında Ankara Araştırmaları Bursunu kazandı. Devam etmekte olan Ankara’da İz Bırakan Mimarlar adlı araştırma projesinin yürütücülerinden biridir.

 

Halen Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Çağdaş Mimari, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık Felsefesi, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, çok sayıda çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video-performansları vardır.

Detaylı yayın listesi için bakınız: https://baskent.academia.edu/Umut%C5%9Eumnu

Yer aldığı projeler için bakınız:

https://usumnu.wixsite.com/ikramiye

http://sivilmimaribellekankara.com/

https://www.ankaradaizbirakanmimarlar.com/

 

 

Doç.Dr.Gül KAÇMAZ ERK (Queen’s University)

İzmir doğumlu Gül Kaçmaz Erk orta öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans tezini “Mimarlık ve Sinema: Mekâna Dayalı bir Temsiliyet İlişkisi” konusunda yazdı ve tezi daha sonra kitaplaştırıldı. Kaçmaz doktorasını (2004) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. “Dijital Çağda Mimari Mekân: Bilimkurgu Sineması Aracılığı ile Sibermekân, Hipermekân ve Uzaymekân” başlıklı doktora tezinin araştırmasını Amerika’da, Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yaptı (2001-2003). İrlanda’da University College Dublin’de  araştırmacı olarak bulundu (2010).

 

Kaçmaz Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Mimarlık + Tasarım Fakültesi (2002) ve Hollanda’da Delft Teknik Üniversitesi Mimari Kuram Bölümü’nde (2005) misafir öğretim üyeliği yaptı. İstanbul (Mimarlar Odası, 1994) ve Amsterdam’da (Stichting Bureau Architectenregister, 2005) lisanslı mimar olarak da çalışan Kaçmaz (Tuncay Cavdar Mimarlık Ofisi, İş Kuleleri İnşaatı, vb.), İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent ve bir dönem dekan yardımcısı olarak görev yaptı (2006-2011). Kaçmaz halen (2011-) Kuzey İrlanda’da Belfast Queen’s Üniversitesi Mimarlık Bölumü’nde doçent olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz üç yıl boyunca lisans programının koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

 

Kaçmaz Queen’s Üniversitesi’nde CACity (Kentte Sinema ve Mimarlık) Araştırma Grubu’nun (2014) kurucusu ve başkanıdır (www.cacity.org). Grup çeşitli etkinliklerin yanında her yıl Queen’s Film Tiyatrosu’nda (QFT) Duvarla Çevrili Kentler film festivalini düzenlemektedir. Birleşik Krallık’ta mimarlık okullarını denetleyen RIBA (Ingiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü) komite üyesi olan Kaçmaz birçok başka komite ve enstitüde de görev almaktadır. Bunların en yenisi, Senator George J. Mitchell Global Barış, Güvenlik ve Adalet Enstitüsü’dür. Kaçmaz ayrıca halka açık bir haftalık kentsel kısa film atölyeleri düzenler.

 

Mimari tasarım stüdyosu ve mimarlık tarihi ve teorisi dersleri veren, birçok master ve doktora tezini yürüten Kaçmaz’ın araştırma alanları şunlardır: Mimarlık ve sinema, kent ve film, kentsel/mimari/sinemasal/bilim kurgusal mekân, mimari temsiliyet ve medya, ve mimari tasarım eğitimi. Kaçmaz son yıllarda kent ve zorunlu göç, mimarlık ve azınlıklar, mülteciler ve ev kavramı alanlarında da çalışmalar yapmakta olup bu konuları sinema bilgisi ile pekiştirmektedir. Detaylı bilgi ve yayın listesi için bakınız: https://pure.qub.ac.uk/en/persons/gul-kacmaz-erk

ÖNEMLİ TARİHLER

 

  • Sempozyumun Duyurulması: 04 Ekim 2019
  • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 25 Kasım 2019 (Bildiri özetlerinin gönderilmesi 02 Aralık 2019 tarihine uzatılmıştır.)
  • Bildiri Özetlerinin Kabulü/Reddi: 9 Aralık 2019 (Bildiri özetlerinin kabulü/reddi 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır.)
  • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 31 Ocak 2020 (Bildiri tam metinlerinin gönderim tarihi 06 Şubat 2020 olarak güncellenmiştir.)
  • Sempozyum Kayıt ve Katılım Ücreti: 31 Ocak 2020 (Sempozyum kayıt ve katılım ücreti tarihi 03 Şubat 2020 olarak güncellenmiştir.)
  • Sempozyum Geç Kayıt ve Katılım Ücreti: 10 Şubat 2020